gramatzime Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

 Darba ar jaunatni pamatuzdevumi:
 1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
 2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

 3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

 4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

 

Saistoši dokumenti:

LR Jaunatnes likums

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. - 2018. gadam

Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam

 

Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības plāno vietējo darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus.

2015. gada janvāra Ikšķiles novada domes sēdē tika apstiprināts “Ikšķiles novada darba ar jaunatni plānošanas dokuments 2015 - 2017”.

Jaunatnes politikas plānošanas dokuments ir īstermiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 3 gadiem, kas nosaka novada jauniešu attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu avotus mērķu sasniegšanai.

Ikšķiles novada darba ar jaunatni plānošanas dokuments sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā veikts esošās situācijas raksturojums, pamatojoties uz tādiem jau iepriekš izstrādātiem dokumentiem kā „Jauniešu politikas indeksa aprēķināšanu Ikšķiles novadā, kurā aprēķināts jauniešu dzīves kvalitātes indekss 8 dimensijās, un “Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni Ikšķiles pašvaldībā”, kurā veikta salīdzināšana, lai pārliecinātos par īstenotā darba ar jaunatni atbilstību jaunatnes politikas mērķim, apakšmērķiem un uzdevumiem. Otrajā daļā definēta jaunatnes politikas plānošanas dokumenta nepieciešamība un ietverti mērķi un prioritātes, un trešajā daļā – rīcības programma, kurā aprakstīts, kā fiziski tiks panākti nospraustie mērķi un norādīti kvantitatīvie rādītāji.

Ikšķiles novada darba ar jaunatni plānošanas dokuments balstās uz sekojošām jomām: līdzdalība, izglītība un apmācība, sociālā iekļaušana, veselība un labklājība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, brīvprātīgais darbs, jaunatne un pasaule, jaunrade un kultūra. Tomēr par prioritārajām jomām izvirzītas trīs:

Līdzdalība: šī joma viszemāk novērtēta gan novadā, gan Latvijā. Lai veicinātu daudzpusīgu jauniešu iesaistīšanos novada dzīvē, plānots veikt brīvprātīgā darba popularizēšanu, lokālpatriotisma attīstīšanu, jauniešu domes un skolēnu pašpārvalžu attīstību, kā arī pilnveidot jauniešiem aktuālas informācijas apriti un pieejamību. Jauniešu līdzdalība tiks veicināta arī lēmumu pieņemšanas procesu iesaistē, īpaši nostiprinot sadarbību ar pašvaldību un tās iestādēm.

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība: lai arī novada kontekstā nodarbinātība un uzņēmējdarbība ir viena no augstāk novērtētajām jomām, tomēr salīdzinājumā ar Latviju kopumā, nodarbinātība un uzņēmējdarbība vērtējama kā viens no zemākajiem rādītājiem. Lai attīstītu šo virzienu, plānots aptvert tādas jomas kā brīvprātīgā darba popularizēšanu novadā un neformālās izglītības programmu attīstību novada skolās, kas sniegtu iespēju skolas vecuma jauniešiem attīstīt uzņēmējdarbības un pārdošanas prasmes un iemaņas.  

Izglītība un apmācība: vērtējot novada ietvaros, izglītība un apmācība ierindojas tikai piektajā vietā salīdzinājumā ar citām dimensijām. Tā kā izglītība un apmācība ir ļoti nozīmīga jauniešu attīstībā, plānots veicināt dažādu un daudzpusīgu, īpaši neformālās izglītības pieejamību novadā, radot jauniešiem iespēju attīstīt sociālās, komunikācijas prasmes un iemaņas, kuras formālā izglītība nepiedāvā. Kā arī būtisks faktors būtu regulāra profesionālās karjeras izglītība un apmācība.

Plānošanas dokuments izstrādāts kā starpnozaru jaunatnes politikas plānošanas dokuments. Lai sasniegtu noteiktos mērķus, cieša sadarbība paredzēta ar novada skolām, veselības un sociālo lietu pārvaldi, uzņēmēju biedrību, sporta metodiķi, kultūras pārvaldi, turisma nozari u.c. iesaistītajām pusēm.

Izvērstu jaunatnes politikas plānošanas dokumentu skat. pielikumā.