IKJauniesi

KAS IR BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS?

Sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to atalgojumu.

Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Tikai nedrīkst sajaukt brīvprātīgo darbu ar praksi! Prakse ir saistīta ar mācību procesu, kurā ir iesaistīta konkrēta mācību iestāde un organizācija, uzņēmums, institūcija, kas pieņem praksē. Prakse vienmēr būs tajā specialitātē, ko apgūst jaunietis. Brīvprātīgo darbu var veikt jebkurā jomā.

Brīvprātīgā darba nosacījumus tiesību aktos var atrast Biedrību un nodibinājuma likuma 8.pantā, Jaunatnes likuma 9. un 10.pantā, kā arī Brīvprātīgā darba likuma un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.762 “Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā”.

 

KĀ UN KĀPĒC KĻŪT PAR BRĪVPRĀTĪGO?

Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kas vēlas pielietot un attīstīt savas spējas un prasmes, kā arī gūt jaunu pieredzi, iesaistoties un ietekmējot dažādus sabiedriskos procesus. Turklāt, brīvprātīgs darbs nebūt nenozīmē darīt to, kas nepatīk. Brīvprātīgais pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām atbilstošu nodarbošanos un laika apjomu, kuru var veltīt šim darbam - tās var būt gan vairākas dienas, gan pāris stundas mēnesī. Brīvprātīgo darbs tā ir apziņa, ka vari kādam palīdzēt un paveikt lietderīgu darbu, kā arī iegūt jaunus draugus un domubiedrus.

Brīvprātīgais darbs jauniešiem ir ļoti nozīmīgs viņu personības veidošanās procesā, jo tas ir veids, kā izprast tādas vērtības, kā uzticēšanās, cieņa, rūpes, līdzjūtība u.tml. Brīvprātīgais darbs palīdz iegūt praktiskās iemaņas individuāli vai sadarbībā ar līdzīgi domājošajiem darbojoties, strādājot, veidojot un attīstot vidi sev apkārt. Tas sekmē jaunieša iespējas iekļauties gan sabiedrībā, gan darba tirgū. Šobrīd darba devēji daudz vairāk novērtē kandidātus ar brīvprātīgā darba pieredzi, nekā tas, kurš dzīves gājuma aprakstā (CV) varēs uzrādīt tikai diplomu.

 

KAS LATVIJĀ VAR ORGANIZĒT BRĪVPRĀTĪGO DARBU?

valsts un pašvaldību iestādes

biedrībās vai nodibinājumos

reliģiskās organizācijas

politiskās organizācijas (partijas)

 

 KUR UZZINĀT PAR BRĪVPRĀTĪGO DARBU?

Nodarbinātības valsts aģentūras brīvprātīgā darba platforma - https://www.brivpratigie.lv/ 

Biedrība „Esi labs” http://www.esilabs.lv/brivpratigais

Jauniešu karjeras portāls http://www.prakse.lv

Iespēju karte http://www.iespejukarte.lv

Brīvprātīgo darba piedāvājumu apkopojums http://brivpratigajiem.lv/

Ikšķiles mājaslapā sadaļā jauniešiem - Brīvprātīgais darbs Ikšķiles novadā