Vasaras nodarbinātība 2021Ikšķiles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMIEM 2021. gada vasarai. Tā ietvaros tiek izsludinātas 60 vakances Ikšķiles novada pašvaldības iestādēs un 11 vakances Ikšķiles novada uzņēmumos.
Pieteikties var izgl
ītojamie vecuma no 13 - 20 gadiem, kuri mācās kādā no Ikšķiles novada izglītības iestādēm vai ir deklarēti Ikšķiles novadā un kuri apgūst izglītības programmu cita novada vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Ja nepieciešama pal
īdzība CV un motivācijas vēstules sagatavošanā, jauniešu atbalstam tiks piedāvātas:

CV un Motiv
ācijas vēstules sagatavošanas darbnīca un individuālās darba intervijas meistarklase ONLINE sīkāka informācija par norises laiku drīzumā sekos.
Pieteikšan
ās līdz 14. maijam!

Aicin
ām iepazīties ar piedāvātajām vakancēm un pietiekšanās kārtību Jauniešu mājaslapāwww.ikjauniesi.lv sadaļā KARJERA