1st meeting11. jūnijā norisinājās pirmā online tikšanās projekta "Cross-sectorial cooperation for reaching out to the youth" dalīborganizāciju tikšanās. Tika plānota projekta tālākā virzība, starptautiskās vizītes un administratīvā procesa nodrošināšana turpmākajā projekta īstenošanas gaitā.

Projekta mērķis ir attīstīt starpsektoru sadarbībai nepieciešamās kompetences un instrumentus darba ar jaunatni kvalitātes celšanai Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā un Vācijā.

Projekts nodrošina atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm vietējā līmenī, lai stiprinātu un uzturētu kvalitatīvu un ilgtspējīgu starpsektoru sadarbību un starptautiskās tikšanās pieredzes apmaiņai.

Projektā iesaistītajiem būs iespēja mācīties un pilnveidot savas kompetences, uzlabot esošās starpsektoru sadarbības pieejas, dalīties pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem un kopumā uzlabot darba ar jauniešiem kvalitāti savā darbības teritorijā un piedalīties starptautiskās aktivitātēs:

- Starptautiskā projekta atklāšanas tikšanās Latvijā (Ikšķiles novada pašvaldība);

- Studiju vizīte par starpsektoru sadarbību jaunatnes jomā, Vācijā;

- Apmācības par starpsektoru sadarbību jaunatnes jomā, Lietuvā;

- Apmācības par novērtēšanas un attīstības instrumentiem starpnozaru sadarbībai darbā ar jaunatni, Latvijā (Ikšķiles novada pašvaldība);

- Starptautiskā projekta noslēguma tikšanās Norvēģijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 77 308.00 EUR, kas pilnībā tiek segtas no Erasmus+ piešķirtās dotācijas.