Projekta ”Radošās durvis uz vides aizsardzību” mērķis bija veidot vidi, kas atspoguļo saudzīgu vides un dabas resursu izmantošanu un pieejamību ikdienā radošā un jauniešiem saistošā veidā veicinot jauniešos pieredzes apmaiņu, izpratni un zināšanas par vides aizsardzību, tās saglabāšanu un atjaunošanu katrā pašvaldībā un valstī. Projekta īstenošanas gaitā mērķis ir sasniegts.

Projekta mērķi tika sasniegti veicot projekta aktivitātes - Jauniešu diskusijas par dabas aizsardzības jautājumiem, Homo ecos prezentācija, Ikšķiles Brīvās skolas prezentācija, praktiski piemēri un radošās darbnīcas, kurās dažādi produkti un materiāli ieguva savu otro elpu, pārgājiens-velobrauciens iepazīstot Ikšķili un Zilo kalnu teritoriju, ekskursija ar plostu uz nāves salu, pašu veidotās akcijas Ikšķiles pilsētā, pievēršot sabiedrības uzmanību dabas aizsardzības jautājumos un pašu radītas lietas, kas turpmāk veicinās iedzīvotāju uzmanību dabas aizsardzībai, kā arī talka Ikšķiles Brīvajā skolā.

Projektā jaunieši izstrādāja rekomendējošus ieteikumus pilsētu vadībai, kādiem vides aizsardzības jautājumiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība un kā padarīt pilsētvidi patīkamāku tās iedzīvotājiem.

Projekts jauniešiem deva iespēju iedziļināties vides aizsardzības jautājumos un izanalizēt to, cik šie jautājumi mūsdienās ir svarīgi. Projekta dalībnieki projekta gaitā secināja to cik daudz katrs no dalībniekiem var iesaistīties vides aizsardzībā ikdienā, kā arī popularizēt to savās izglītības iestādēs un ģimenēs.

Starp projekta dalībniekiem ir izveidojusies ļoti cieša sadarbība un ir plānoti vairāki sadarbības projekti un pieredzes braucieni, kuros tiks atkārtoti atsvaidzinātas jauniegūtās zināšanas par vides aizsardzības jautājumiem un uzturēta savstarpējā komunikācija izstrādāto rekomendāciju ieviešanai vietējā un nacionālā līmenī, tāpat arī prezentēti padarītie projekti un aktivitātes vides aizsardzības jautājumos katrā no dalībvalstīm.

«Ikšķiles novada pašvaldība programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros īsteno jauniešu apmaiņas projektu «Radošās durvis uz vides aizsardzību» Ikšķilē”.

eu flag co funded pos rgb left